Thuật ngữ lập trình

Trần Đức Lĩnh

HTML

// Empty

CSS

// Empty

Javascript

  • primitive /'primitiv/ : - Biến nguyên thủy trong JS bao gồm: string, number, boolean.
  • special // : -
  • reference // : -

Others

  • CDN // : - Content Delivery Network.

(Còn nữa...)