Tâm lý học là gì?

Trần Đức Lĩnh

Tâm lý học bao quát chủ đề truyền thống thuộc lĩnh vực tâm lý.

Phương pháp học tăng hiệu quả đối với nghành tâm lý học này bao gồm SQ3RMURDER.

 • SQ3R:

  • Survey
  • Qusetion
  • Read
  • Recite
  • Review
 • Murder:

  • Mood
  • Understanding
  • Recall
  • Digesting
  • Expanding
  • Review

(Còn nữa...)