Tâm lý học hành vi

Trần Đức Lĩnh

Tâm lý học hành vi diễn tả hoặc suy đoán hành vi cảm xúc của con người thông qua hoàn cảnh được áp đặt gián tiếp hoặc trực tiếp. Từ đó cho ta cái nhìn tổng thể về con người đó.

Tất cả chỉ là suy đoán, không thể chính xác hoàn toàn. Nhưng theo phản xạ đều trùng khớp nào đó.

(Còn nữa...)