Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí

#command

Cấu trúc thư mục và quản lý tệp. Giải thích cấu trúc thư mục: /root: Là nơi bắt đầu của thư mục, chỉ có user mới có quyền ghi trong thư mục…

là một hệ thông quản lý phiên bản phân tán . Công cụ hoàn hảo cho việc lập trình hỗ trợ quản lý code, ghi lại lịch sử thay đổi cũng như phân…

Nếu bạn là một lập trình viên thì việc thao tác thành thạo các phím tắt, sử dụng sẽ rút ngắn 1 khoảng thời gian nhất định và tăng năng suất…