Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí

#business

Kim tứ đồ là khái niệm nói về các nhóm người làm ra tiền trong xã hội, bất cứ ai trong chúng ra đều thuộc về 1 trong các nhóm người đó. Từ…

Trước hết, quy luật tiền tệ sẽ chia mốc thời gian ra từ những năm 1971. Thời bấy giờ tiền phải được đo đếm, bảo lãnh bằng bảng vị vàng. Các…