Semantic Versioning

Trần Đức Lĩnh

Trong package.json phần depandencies có chứa các gói npm kèm theo phiên bản theo dạng:

  • "< name-package >": "Marjor.Minor.Path" trong đó.

    • Path version: Phần này đa số là fix bug, ít ảnh hưởng đến dự án.
    • Minor version: Tính năng mới sẽ được thêm vào thông qua từng phiên bản của minor, không thay đổi API hiện tại, không phá vỡ functionality hiện tại.
    • Marjor version: Thay đổi API hiện tại hoặc thay đổi trực tiếp trên API đó... Lúc này những project cũ sẽ bị lỗi do phiên bản không tương thích.

Thao tác vesion:

  • Ký hiệu <^>: Giữ nguyên Major version update chỉ số Minor version lên cao nhất có thể.
  • Ký hiệu <~>: Chỉ số Path version sẽ update lên phiên bản cao nhất.

Khi dự án chạy ổn định, nên bỏ (^ hoặc ~) đi.