Regular Expression là gì?

Trần Đức Lĩnh

Regular Expression được viết gọn thành Regex, là một công cụ mạnh mẽ được áp dụng rất nhiều trong lập trình.
Mọi chuyện trở nên bớt khổ hơn khi có Regex, có thể dùng công cụ này để kiểm tra số điên thoại, email có hợp lệ hay không, kiểm tra số lượng kí tự, vị trí kí tự, kí tự hoa-thường và nhiều hơn thế nữa.


Mục lục.

image-title-here

Regex được sử dụng hầu hết trong các ngôn ngữ lập trình, nó khá đơn giản, chỉ cần tìm hiểu 30 phút ➹ là có thể dùng được rồi.
Truy cập regexr.com để tìm hiểu kỹ hơn hơn.


Bảng kí tự Regex


 • /abc/ : Chữ.
 • /[abc]/ : Chỉ có a, b, c.
 • /[^abc]/ : Không có a, b, c.
 • /[0-9]/ : Số.
 • /\d/ : Bất cứ số nào.
 • /x+/ : Tối thiểu x xuất hiện 1 lần.
 • /x*/ : Có thể x xuất hiện hoặc không (không giới hạn số lần).
 • /x?/ : Có thể x xuất hiện cũng được, không thì thôi.
 • /x{3}/ : x lặp lại 3 lần.
 • /x{2, 4}/ : Lặp lại tối thiểu 2 lần, tối đa 4 lần.
 • /(abc)/ : Nhóm các ký tự abc lại.
 • /a|b|c/ : Một trong 3 a, b hoặc c.
 • /\w/ : Bất cứ ký tự chữ nào.
 • /\W/ : Gì cũng được, chữ thì bỏ đi.
 • /\s/ : kí tự trắng (dấu cách, tab, dòng mới,…).
 • /./ : bất kỳ kí tự nào trừ dòng mới.
 • /\b/ : ranh giới từ.
 • /^/ : bắt đầu chuỗi.
 • /$/ : kết thúc chuỗi.

 • Number Phone Vietnam

const numberPhone = /\s(0|o|O|\+84)(\s|\.)?((3[2-9])|(7[0oO6-9])|(8[1-5])|(9[oO0-9]))([oO0-9]{1})(\s|\.)?([oO0-9]{3})(\s|\.)?([oO0-9]{3})\b/;
console.log(numberPhone.test("+84 0764 513 613"));
 • a-zA-Z

const isAlpha = /^[a-zA-Z]+$/;
console.log(isAlpha.test("javaScript"));
 • 0-9

const isNumeric = /^\d+$/;
console.log(isNumeric.test("2019"));
 • a-zA-Z và 0-9

const isNumeric = /^[a-zA-Z0-9]+$/;
console.log(isNumeric.test("javascript2019"));
 • base64

const isBase64 = /^([0-9a-zA-Z+/]{4})*(([0-9a-zA-Z+/]{2}==)|([0-9a-zA-Z+/]{3}=))?$/;
console.log(isBase64.test("U29tZVN0cmluZ09idmlvdXNseU5vdEJhc2U2NEVuY29kZWQ="));
 • boolean

const isBoolean = /^true|false$/;
console.log(isBoolean.test("false"));
 • Decimal

const isDecimal = /^[+-]?((\d+(\.\d*)?)|(\.\d+))$/;
console.log(isDecimal.test("23.45"));
 • Hexadecimal

const isHexaDecimal = /^[0-9a-fA-F]+$/;
console.log(isHexaDecimal.test("1a2b4c5D6e7f"));
 • HEX Color

const isHexColor = /^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$/;
console.log(isHexColor.test("#222fff"));
 • RGB-RedGreenBlue

const isRGBColor = /^rgb\(((\s*(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4][0-9]|25[0-5])\s*),){2}(\s*(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4][0-9]|25[0-5])\s*)\)$/;
console.log(isRGBColor.test("rgb(255, 255, 255)"));
 • RGBA-RedGreenBlue_Alpha

const isRGBAColor = /^rgba\(((\s*(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4][0-9]|25[0-5])\s*),){3}(\s*(1(\.0+)?|0?\.\d+)\s*)\)$/;
console.log(isRGBAColor.test("rgba(255, 255, 255, .555)")); 
 • Email

const isEmail = /^[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?$/i;
console.log(isEmail.test("duclinh97@gmail.com"));
 • IPv4

const isIPv4 = /^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$/;
console.log(isIPv4.test("255.255.255.255"));
 • Address MAC

const isMACAddress = /^([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}([0-9A-Fa-f]{2})$/;
console.log(isMACAddress.test("3D:F2:C9:A6:B3:4F"));
 • MD5

const isMD5Format = /^[a-f0-9]{32}$/;
console.log(isMD5Format.test("00236a2ae558018ed13b5222ef1bd987"));
 • Dấu phân cách hàng nghìn

const number = /\d{1,3}(?=(\d{3})+(?!\d))/g;
console.log(number.test(100000));
 • Thêm HTTP vào trước liên kết

var s = "google.com";
if (!s.match(/^[a-zA-Z]+:\/\//))
{
  s = 'https://' + s;
  console.log(s);
}