Redux cơ bản

Trần Đức Lĩnh

Redux là gì.

 • Redux là:

  • Thư viện JS giúp quản lý state của toàn bộ ứng dụng mà không phải thông qua một handle function nào.
  • Sử dụng kiến trúc Uni-directional data flow.
 • Liên quan đến ES6:

  • Destructurings.
  • Rest parameters.
  • Spread operator.

Cấu trúc tổng quát.

redux

Trong đó_

 • Actions:

  • Là những chỉ thị bao gồm các thuộc tính bắt buộc là (type).

   • Type (Chứa tên chỉ thị).
   • Item (Phần tử thao tác).
   • Hành động sau đó.

    • Action không trực tiếp thực hiện mà đưa ra chỉ thị.
    • Reducer là người thực hiện chi tiết.
 • Reducer:

  • Là một hành động.

   • Hành động này sẽ trả về một state.
   • Có hai tham số bao gồm:

    • previousState.
    • action.
   • ^ Từ 2 tham số trên sẽ tạo ra newState mới.

    • Action dùng để thay đổi state cũ và tính toán ra state mới.
  • combineReducers().

   • Tập hợp các file reducers vào 1 file duy nhất.
  • Nên clone { ... state; }
 • Store:

  • Là một đối tượng quản lý Reducer và State, vì State là private, không thể thay đổi trực tiếp được, mà thông qua đối tượng quản lý của nó là Store.
  • Hỗ trợ:

   • getState(): Lấy state hiện tại của store.
   • Provider:

    • Kết nối React và Redux.
    • Là một component cung cấp bởi react-redux.
    • Cung cấp store cho component con.
   • dispatch(action): Thực hiện gọi 1 action.
   • subscribe(listener): Lắng nghe và cập nhật ra view khi có thay đổi.
 • Dispatcher:

  • Trống.
 • State:

  • Lưu trữ dữ liệu cho các Component trong ReactJS, dùng để cập nhật component khi người dùng thực hiện một số hành động như click, nhập văn bản, nhấn phím...
 • Middlware:

  • Trống.

Khái niệm hơn.

 • useSelector():

  • Cho phép lấy State từ Redux store bằng cách sử dụng một Selector function là tham số đầu vào.
  • Nhược điểm: Tránh việc re-render nhiều lần có thể dử dụng HOC (React.memo()).
 • useDispatch():

  • Chỉ return về một tham chiếu đến Dispatch function từ Redux store và được sử dụng để dispatch các Action.