Quy luật tiền tệ

Trần Đức Lĩnh

Trước hết, quy luật tiền tệ sẽ chia mốc thời gian ra từ những năm 1971.

Thời bấy giờ tiền phải được đo đếm, bảo lãnh bằng bảng vị vàng.
Các bất cập tiền in ra không được bảo lãnh bằng tài sản nữa, mà được tính toán dựa vào hàng hoá hoặc đo đếm bằng nền kinh tế để đảm bảo và đại diện cho tiền bạc tài sản được lưu thông.

7 QUY LUẬT CŨ CỦA TIỀN.

 • 1- Đi học, học thật giỏi, có chuyên môn tốt.
 • 2- Kiếm việc làm ổn định.
 • 3- Tiết kiệm.
 • 4- Có lương hưu tốt.
 • 5- Mua nhà trả góp.
 • 6- Đầu tư vào các quỹ ăn sinh xã hội.
 • 7- Đầu tư vào nhiều lĩnh vực và đề phòng rủi ro - (Hạn chế để trứng vào 1 giỏ).

7 QUY LUẬT MỚI CỦA TIỀN.

 • 1- Tìm hiểu về tài chính cá nhân, phát triển bản thân - (Đi học, học thật giỏi, có chuyên môn tốt).
 • 2- Xác định, định hướng bản thân trong "Kim tứ đồ.".
 • 3- Hạn chế các vấn đề tích góp hoặc tiết kiệm.
 • 4- Xác định, chuyển hướng các mô hình tiêu sản thành mô hình tài sản (Nhà cửa để kinh doanh hoặc cho thuê...).
 • 5- Đầu tư không rủi ro, chỉ có kiến thức đầu tư sai chỗ mới là rủi ro.
 • 6- Không nên đầu tư vào các quỹ an sinh xã hội.
 • 7- Chọn lĩnh vực giỏi nhất và tập trung vào nó.