NodeJS

Trần Đức Lĩnh

Chuyển đổi từ dependencies sang depDependencies

(--save)

npm i <module_name> -D

Chuyển đổi từ depDependencies sang dependencies

(--save-dev)

npm i <module_name> -P

(Đang cập nhật ... )