Kỹ thuật xử lý code trong JavaScript

Trần Đức Lĩnh

Những kỹ thuật rút gọn code được áp dụng rất nhiều, mục đích sử dụng kỹ thuật này có thể kể đến việc bảo trì code, nâng cấp, sửa lỗi và nhìn trong sạch hơn.

Những dự án lớn và phức tạp đòi hỏi phải tập hợp nhiều người xử lý chung một vấn đề, một tình huấn, và mọi người đều viết mã nguồn theo một quy ước cụ thể. Muốn học hỏi được những kỹ thuật này, ít nhất bạn phải nắm vững các kiến thức cơ bản về một ngôn ngữ nào đó.

1) Toán tử 3 ngôi (Ternary Operator).

const x = 1000;
if (x < 1000)
  console.log("true");
else
  console.log("false");

// true

Rút gọn thành.

const x = 1000;
(x < 1000) ? console.log("true") : console.log("false");
// false

2) Shorthand Evaluate.

Khi gán giá trị của biến này cho biến khác, ta muốn đảm bảo biến đó không có các giá trị bao gồm null, undefinded hoặc space. Muốn biết điều đó ta cần viết một lệnh kiểm tra.

let b;
if (a !== null || a !== undefined || a !== '') {
  b = a;
}
else {
  b = "";
}

Rút gọn thành.

const b = a || "";

Xem ví dụ.

let a = null;
let b = a || '';
console.log(b);
//output: '' (an empty string)

let a = undefined;
let b = a || '';
console.log(b);
//output: '' (an empty string)

let a = "Hello world";
let b = a || '';
console.log(b);

3) Khai báo biến.

Việc khai báo biến tốt nhất là khi bắt đầu khai báo một function.

let a;
let b;
let c = 100;

Rút gọn thành.

let a, b, c = 100;

4) Loại bỏ toán tử so sánh bằng trong if.

Khi điều kiện so sánh bằng, trong trường hợp biến đã được định nghĩa trước và quy ước kiểu boolean, ta có thể bỏ qua toán tử so sánh == hoặc ===.

var a = true;
if (a == true) {
  console.log("hello");
  // hello
}

Rút gọn thành.

var a = true;
if(a) {
  console.log("hello");
  // hello
}

Nếu trong trường hợp muốn lấy giá trị false.

var a = true;
if(!a) {
  console.log("hello");
  // false
}

5) Vòng lặp for.

Nếu bạn đang sử dụng JavaScript thuần mà không phụh thuộc vào thư viện thứ ba như: jQuery hoặc Lodash.

const arr = [1,2,3,4];
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  console.log( arr[i] );
  // 1, 2, 3, 4
}

Rút gọn thành.

const arr = [1,2,3,4];
for (let i in arr) {
  console.log( arr[i] );
  // 1, 2, 3, 4
}

6) Decimal base exponents.

Khi biểu diễn số hàng triệu, có khi lên đến hàng tỉ, thay vì viết 1.000.000.000... Ta có thể viết thành kiểu số thực phẩy động (float type).

const a = 1000000000;
console.log(a);
// 1.000.000.000

Rút gọn thành

const a = 1e9;
console.log(a);
// 1.000.000.000

Các gái trị biểu thức sau đều tương tự bao gồm:

 • 1e0 === 1;
 • 1e1 === 10
 • 1e2 === 100
 • 1e3 === 1000
 • 1e4 === 10000
 • 1e5 === 100000 ...

7) Object property.

Nếu bạn đã học ES6, thì cũng biết đến khả năng gán property cho object một cách dễ dàng. Nếu tên key trùng với tên variable.

const a = 1, b = 2;
const obj = { a: a, b: b};
console.log(`${obj.a}, ${obj.b}`);
// 1, 2

Rút gọn thành.

const a = 1, b = 2;
const obj = {a, b};
console.log(`${obj.a}, ${obj.b}`);
// 1, 2

8) Rút gọn khi khai báo Function.

Kiểu khai báo function cũ nhìn dễ đọc viết nhưng trở nên rối răm khi dùng chung với lời gọi hàm khác. Có thể sử dụng Array function được hỗ trợ trong ES6 để code minh bạch hơn.

function sayHello (name) {
  return "Hello" + " " + name;
};
console.log(sayHello("world"));
// Hello world

Rút gọn thành.

sayHello = name => {
  return "Hello" + " " + name;
};
console.log(sayHello("world"));
// Hello world

9) Implicit Return.

Việc return để trả về kết quả cuối của function. Tuy nhiên hãy nhớ rằng trong array function việc return là implicit.

function getValue (a) {
  return a + 10;
};
console.log(getValue(10));
// 20

Rút gọn thành.

getValue = (a) => a + 10;
console.log(getValue(10));
// 20

10) Default value in parameter.

Kỹ thuật này có trong ES6, có thể sử dụng if để gán giá trị mặc định. Nhưng trong trường hợp này ES6 sẽ hỗ trợ việc đó thay bạn.

function getValue (x, y, z) {
if (x == undefined) {
    x = 5;  
};

if (y == undefined) {
  y = 10;
};

return x + y + z;
};

console.log(getValue(undefined, undefined, 10));
// 25

Rút gọn thành.

getValue = (x = 5, y = 10, z) => {
  return x + y + z;
};

console.log(getValue(undefined, undefined, 10));
// 25

11) Template Literals.

Trong khi bạn quá mệ mỏi khi sử dụng toán tử + để nối chuỗi. Ở phiên bản ES6 trở đi, giải pháp ngắn ngọn và trực quan hơn nhiều khi sử dụng ${} nằm bên trong cặp nháy backtrick .

const a = 'world';
const template_string = 'Hello' + " " + a;
console.log(template_string);

Rut gọn thành.

const a = 'world';
const template_string = `Hello ${a}`;
console.log(template_string);

12) Destructuring Assignment.

Nếu bạn đã tiếp xúc và làm việc với frameworkJS hoặc ít nhiều đến NodeJS, có thể chúng ta không còn xa lạ đến việc truyền dữ liệu giữa các component với nhau. Một khi data được truyền tới, ta cần unpack chúng.

const action = require('lib/action')
const service = require('lib/service')

const form = this.props.form;
const errors = this.props.errors;
const entity = this.props.entity;
const controller = this.props.controller;
const component = this.props.component;

Rút gọn thành.

import { action, service } from 'lib';

const { form, errors, entity, controller, component } = this.props;

13) Multi-line string.

Thay vì viết nhiều dòng ta thường sử dụng \n\t và dùng toán tử + để nối chuỗi với nhau. Trong template literals có hỗ trợ multi-line để rút ngắn chuỗi.

const multi =
    "Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT).\n\t" +
    "Chúng nó khô khan, lãng mạn gì?\n\t" +
    "Viết thư tán gái thì kinh dị.\n\t" +
    "Chúng viết bằng gì? Ngôn ngữ C.\n\t"

console.log(multi);

Rút gọn thành.

const multi =`
  Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT).
  Chúng nó khô khan, lãng mạn gì?
  Viết thư tán gái thì kinh dị.
  Chúng viết bằng gì? Ngôn ngữ C.`
  
console.log(multi);

14) Toán tử bitwise NOT Double.

Toán tử BITWISE NOT DOUBLE (2 lần phủ định) có thể thay thế cho hàm làm tròn xuống Math.floor(). Ưu điểm của việc các phép toán bitwise thực hiện các tác vụ tương tự và cho hiệu xuất cao hơn khi trực tiếp làm việc với binary.

Math.floor(6.9) === 6
// true

Rút gọn thành.

~~6.9 === 6;
// true

15) Kiểm tra lỗi với NaN.

Kiểm tra biến có phải là NaN là một cách để hạn chế lỗi trong quá trình chạy chương trình.

var a = 100;
var b = 10;

if(isNaN(a+b)) {
  console.log("NaN");
}
else {
  console.log("OK, continue");
}

16) Enhanced object literals.

Viết ngắn gọn hơn so với Object literals.

const name = 'Chicken';

const animal = {
  name,
  run() {
    console.log(name);
  }
};

animal.run();
// Chicken

17) Phân tách chuỗi thành mảng trong JS.

Phân tách chuỗi áp dụng nhiều vào các thuật toán trong JS.

str = 'asdxzcv';

// Cach 1
console.log([...str]);

// Cach 2
console.log(str.split(""));

// Cach 3
arr_push = [];
for(let i = 0; i < str.length; i++) {
  arr_push.push(str[i]);
}

console.log(arr_push);

// =>
// ['a', 's', 'd','x', 'z', 'c', 'v']