Kim tứ đồ

Trần Đức Lĩnh

Kim tứ đồ là khái niệm nói về các nhóm người làm ra tiền trong xã hội, bất cứ ai trong chúng ra đều thuộc về 1 trong các nhóm người đó.

Từ việc nắm bắt được khái niệm và hiểu rõ "kim tứ đồ", bản thân sẽ dễ đang nhận ra đang làm việc vì tiền hay tiền đang làm việc cho mỗi chúng ta.

Nhóm và tính chất công việc.

 • Nhóm 1 - (Employee): Gồm những người làm công, làm thuê.
 • Nhóm 2 - (Self-Employed): Gồm những người làm việc tự do, hoặc tự làm chủ kinh doanh.
 • Nhóm 3 - (Business Owner): Gồm chủ doanh nghiệp, có thể gọi là doanh nhân.
 • Nhóm 4 - (Investor): Là các nhà đầu tư, cụ thể hơn là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Mỗi nhóm sẽ sử dụng những yếu tố khác nhau để làm ra tiền, nhưng có một yếu tố mà không thể thiếu được gọi là KASH.

 • KASH được viết tắt:

  • Knowledge
  • Attitude
  • Skills
  • Habits

Phân loại các tính cách.

Nhóm 1 - (Employee): Nhóm này gồm những người làm công hoặc làm thuê.

Họ thường làm cho một cá nhân hay một tổ chức, một doanh nghiệp nào đó và được trả lương.
Trong công việc, họ thường đóng vai trò là nhân viên. Những nhóm người này tạo ra thu nhập bằng cách