Tìm hiểu về ES6

Trần Đức Lĩnh

(ES6) viết tắt cho European Computer Manufacturer's Association Script (6) hoặc có thể rút gọn thành ECMAScript 2016 (ES2016). Là một tập hợp kỹ thuật nâng cao của JavaScript, và nó cũng là chuẩn mực, quy định, đồng nhất 1 kiểu mà mọi người phải làm theo.


Mục lục.

(9/10) tính năng quan trọng trong ECMAScript6

1. let-const

- let

 • let có nghĩ là 1 phạm vi nhất định (block-scope), const cũng vậy.
 • Còn var có nghĩa là 1 hàm (function-scope).
for (let i = 0; i < eXample.length; i++) {
  //block
}
 • Tầm vực của biến let chỉ có hiệu lực bên trong chứa nó.

- const

 • Không thể gán giá trị mới cho const sau khi khai báo trong khi điều kiện này lại có thể với let.
 • Biến const mang ý nghĩa là "constant" ~ "không thay đổi" không phải là "immutability" ~ "bất biến". Vì vậy các biến có kiểu là object hay array vẫn có thể biến đổi bên trong chúng.
const eXample = [1, 2, 3];
eXample[0] = 7;
console.log(eXample[0]); // 7
 • NHƯNG muốn const mang ý nghĩa là "bất biến" thì xem ví dụ bên dưới.
const eXample = [1, 2, 3];
Object.freeze(eXample);
eXample[0] = 7;
console.log(eXample[0]); // 1
 • Hãy sử dụng Object.freeze() để có được tính bất biến.
 • Dùng const cho tất cả khai báo biến vì giúp hạn chế các trường hợp VÔ TÌNH thay đổi giá trị của biến. Chỉ dùng let trong trường hợp bất khả kháng (for, while, do-while), tránh xa var.

2. Arrow Function

 • Nếu dùng this. thì Arrow Function sẽ rất hữu dụng.
 • Ngoài ra giúp mã nguồn dể đọc hơn.
const fn = (a, b) => {
  console.log(a + b); // 10
}
fn(5, 5);
const arr = [1, 4, 3, 8];

arr.map(function(x) {
  console.log(x * x);
});
// 1 16 9 64

// --->> Rut gon thanh.

arr.map(x => console.log(x * x));
// 1 16 9 64

Một ví dụ liên quan đến this. được dùng trong Arrow Function. Khi đó không thể tham chiếu đến console.log()....

const obj = {
  name: 'Good-looking',
  man: function() {
    const sMan = function () {
      console.log(this.name);
    };
    // Them .bind(this) or .bind(obj) vao sau function phia tren.
    sMan();
  }
};

obj.man();

// undefined

Khắc phục bằng cách dùng Arrow Function.

const obj = {
  name: 'Good-looking',
  man: function() {
    const sMan = () => {
      console.log(this.name);
    };
    sMan();
  }
};

obj.man();

// Good-looking

Arrow Function nên this.name sẽ là this của hàm nằm trong (của obj).


3. Template String

 • Thông thường Template String dùng để ghép nối chuỗi trong JavaScript.
 • Thay thế cho toán tử + hoặc phương thức .concat.
const name = 'Linh';
let day = new Date();
console.log(`${name}, ${day.getFullYear()}`);
// Linh, 2019

4. Object literals

 • Cho phép khai báo tắt các thuộc tính của object với biến cùng tên, khai báo phương thức cho object.
 • Nếu dùng Arrow Function, this sẽ không trỏ đến var. Trong khi this chỉ trỏ trong tầm vực gần với nó nhất.
var year = new Date();
var People = {
  name : 'Linh',
  age : 1997,
  getYear() {
    return year.getFullYear() - this.age;
  }
}
console.log(People.getYear()); // 22

5. Destructuring

 • Tách biến từ thuộc tính của đối tượng hoặc mảng, chuỗi.
 • Có thể sử dụng for để duyệt.
var user = {name : 'Linh', age : 22};
var {name} = user;
var {age} = user;
console.log(name, age); // Linh 22
var nick = ['Hello', 'Cat'];
var[a, b, c] = nick;
var[char_1, char_2] = a;
console.log(a, b, c, char_1, char_2);
//Hello Cat underfined H e
const obj = {
  a: 1,
  b: 2,
  c: 3
};

const {a, ...c} = obj;

console.log(a, c);
// 1 { b: 2, c: 3 }

6. Rest-Spread

- rest

 • rest được bổ sung trong Destructuring, dùng (...) để hiển thị.
 • Có thể nhận nhiều tham số Object .
var [first, second, ...others] = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(first, second, others);
//first = 1;
//second = 2;
//others = [3, 4, 5];

- spread

 • Thao tác ngược lại với rest, giúp gọp lại thành mảng mới.
 • Hữu dụng khi thay thế các thao tác đối với mảng.
 • Ví dụ hàm .concat()
var a = [1, 2, 3];
var b = [4, 5, 6];
console.log(...a, ...b);
// 1 2 3 4 5 6
 • Ví dụ thực tế khi sử dụng spread
var Op = (x, y, z) => {
  return x + y + z;
}
var arr = [1, 2, 3];
console.log(Op(...arr));
// 6

7. Default value in parameter

Tham số mặt định khi không truyền vào một giá trị nào.

var Fn = (a = 5, b = 5) => {
  return a + b;
}
console.log(Fn());
// 10

8. Class

Class

Khi đó super sẽ không ghi lại những gì từ constructor đã thừa kế trước đó.

const year = new Date();
class People {
  constructor(_name, _age, _address) {
    this.name = _name;
    this.age = _age;
    this.address = _address;
  }
  showAll() {
    return `${this.name}, ${this.age}, ${this.address}`;
  }
  testAge() {
    return year.getFullYear() - this.age;
  }
}
class MALE extends People {
  constructor(_name, _age, _address, _height) {
    super(_name, _age, _address);
    this.height = _height;
  }
  get HEIGHT() {
    return this.height;
  }
  set HEIGHT(setHEIGHT) {
    this.height = setHEIGHT;
  }
  showMALE() {
    return `${this.name}, ${this.age}, ${this.address}, ${this.height}`;
  }
}
const Me = new MALE ('Linh', 1997, 'N_T', 160);
Me.HEIGHT = 165;
console.log(Me);
//name: 'Linh', age: 1997, address: 'N_T', height: 165;
  

9. Promise

 • Xử lý bất dồng bộ
 • Tình huống giả định: Khi xử lý 1 công việc đòi hỏi nhiều thời gian (file lớn, gửi yêu cầu lên Server...), thay vì chờ đợi, Promise trong ES6 sẽ giải quyết các vấn đề tiếp theo ngay sau đó.

  • => Tối ưu code, tiết kiệm thời gian hơn.
var time = function(lenght) {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    setTimeout(function () {
      if(length>10000) {
        reject(`Quá lâu!`);}
      else {
        resolve(`Thời gian thực hiện là ${lenght/1000}s`);
      }
    }, lenght);
  });
}
time(5000).then(
  function(val){
    console.log(val);
  }
).catch(
  function(val){
    console.log(val);
  }
)