Thao tác DOM

Trần Đức Lĩnh

DOM viết tắt của từ Document Object Model, trong mỗi thẻ (tag) HTML có những thuột tính (properties) và được phân cấp cha-con, sự phân cấp cha-con này được gọi là selector, và DOM có nhiệm vụ thay đổi thuộc tính thẻ, thay đổi cấu trúc HTML đó.


Mục lục.

image-title-here

1. console.log().

* `console.dir(document);`
  // Hiển thị toàn bộ thông tin DOM.
* `console.log(document.domain);`
  // Hiển thị domain.
* `console.log(document.URL);`
  // Hiển thị URL.
* `console.log(document.title);`
  // Hiển thị tiêu đề.
* `console.log(document.head);`
  // Hiển thị nội dung trong thẻ <head></head>.
* `console.log(document.body); `
  // Hiển thị nội dung trong thẻ <body></body>.
* `console.log(document.all);`
  // Hiển thị toàn bộ nội dung.
* `console.log(document.all[1]);`
  // Hiển thị nội dung phần tử thứ [1].
* `console.log(document.forms);`
  // Hiển thị nội dung trong <form></form>.
* `console.log(document.scripts);`
  // Hiển thị nội dung bên trong thẻ <script></script>.
* `console.log(document.links);`
  // Hiển thị các liên kết.
* `console.log(document.images);`
  // Hiển thị tất cả ảnh.

2. Selectors.

* `document.getElementById('id');`
  // Trả về 1 id duy nhất.
* `document.getElementsByClass('class');`
  // Tìm các element có class tương ứng.
* `document.getElementsByTagName('div');`
  // Tìm các element có <tag> tương ứng, như <div></div>.


* `document.querySelector('./#/tag');`
  // Tìm các element nhưng sẽ chỉ trả về element đầu tiên;
* `document.querySelectorAll('./#/tag');`
  // Tìm tất cả các element và trả về một danh sách [index].

3. Parents.

* `x.parentNode`<br/>
  // Tham chiếu ngược lên tới nút cha của nút hiện tại.<br/>
  // Nối thuộc tính nhiều lần để tham chiếu tới nút ***ông cố nội***.

Ví dụ về .parentNode:

<body>
  <div class="all">
    <h3>abcDef</h3> <!--red-->
    <h3>abcDef</h3>
    <h3>abcDef</h3>
    <h3>abcDef</h3>
    <h3>abcDef</h3>
    <h3>abcDef</h3>
  </div>
  <script>
    var x = document.querySelectorAll('.all>h3');
    x[0].parentNode.parentNode.style.backgroundColor = ('red');
  </script>
</body>

4. Children.

Chỉ định tất cả các 'node' trước/sau của 1 element

* `x.childNodes`<br/>
  // Chỉ tham chiếu dưới các nút con của nút hiện tại (không liên quan tới cháu chắc).<br/>
  // Chỉ định mỗi hàng (không viết liền mạch) sẽ là một 'node' rỗng dạng (text).
* `x.firstChild = x.childNodes[0]`
  // Lấy nút đầu tiên, tương đương với phần tử [0].
* `x.lastChild = x.childNodes[x.childNodes.length-1]`<br/>
  // Lấy nút cuối cùng, tương đương với chiều dài mảng - 1.<br/>
  // (Chỉ định từng 'node' trước/sau của 1 element)
* `x.children`<br/>
  // Giống như .childNodes, chỉ tham chiếu dưới các nút con của nút hiện tại.<br/>
  // Không chỉ định mỗi hàng và phát sinh 'note' rỗng dạng (text).
* `x.firstElementChild = x.children[0]`
  // Lấy nút đầu tiên tương đương với phần tử [0].
* `x.lastElementChild = x.children[cNs.children.length-1]`
  // Lấy nút cuối cùng, tương đương với chiều dài mảng -1.

Ví dụ về .childNodes:

<body>
  <div class="all">
    <h4>Title h4</h4>
    <p>P</p>
  </div>
  <script>
    var x = document.querySelector('div.all');
    console.log(x.childNodes);
    // NodeList(5) [text, h4, text, p, text].
    x.childNodes[1].style.color = ('red');
  </script>
</body>

Ví dụ về .children:

<body>
  <div class="all">
    <h4>Title h4</h4>
    <p>P</p>
    <p>C</p>
    <p>E</p> <!--red-->
    <p>F</p>
  </div>
  <script>
    var x = document.querySelector('body>div.all');
    console.log(x.children);
    //HTMLCollection(5) [h4, p, p, p, p]
    x.children[3].style.color = ('red');
  </script>
</body>

5. Siblings.

Chỉ định tất cả các 'node' trước/sau của 1 element

* `x.nextSibling `
  // Tham chiếu tới nút anh em nằm SAU nút hiện tại.
* `x.previousSibling`<br/>
  // Tham chiếu tới nút anh em nằm TRƯỚC nút hiện tại.<br/>
  // (Chỉ định từng 'node' trước/sau của 1 element)
* `x.nextElementSibling `
  // Tham chiếu tới nút anh em nằm SAU nút hiện tại.
* `x.previousElementSibling`
  // Tham chiếu tới nút anh em nằm TRƯỚC nút hiện tại.

Ví dụ về .nextSibling:

<body>
  <div class="all">
    <p>P</p>
    <p>C</p>
    <p>E</p>
    <p>F</p>
  </div>
  <script>
    var dance;
    dance = document.querySelector('div.all');
    console.log(dance.childNodes);
    // NodeList(13) [text, p, text, comment, text, p, text, comment, text, p, text, p, text]
    dance = document.querySelector('div.all>p');
    console.log(dance.nextSibling);
    // [...P, { "text" }, C...].
    console.log(dance.previousSibling);
    // [null, { "text" }, P...].
  </script>
</body>

Ví dụ về .nextSibling:

<body>
  <div class="all">
    <p>P</p>
    <p>C</p>
    <p>E</p>
    <p>F</p>
  </div>
  <script>
    var dance;
    dance = document.querySelector('div.all');
    console.log(dance.children);
    // HTMLCollection(4) [p, p, p, p]
    dance = document.querySelector('div.all>p');
    console.log(dance.nextElementSibling);
    // [...P, { <p>C</p> }, E...].
    console.log(dance.previousElementSibling);
    // [null, { "null" }, P...].
  </script>
</body>

6. Create Elements + Insert Elements.

* `document.createElement();`
  // Tạo mới 1 element.
* `document.createTextNode('');`
  // Tạo nội dung văn bản và gán cho một 'node' nào đó.
* `.appendChild();`
  // Thêm một nút con vào phía cuối cùng của nút hiện tại.
* `.setAttribute('', ''); `
  // Sửa giá trị của thuộc tính.
* `.getAttribute('');`
  // Lấy giá trị của thuộc tính.
* `x.insertBefore('', '');`
  // Thêm 'node' hiện tại vào trước vị trí 'node' anh chị cùng cấp.

Ví dụ về .create... + .insert...:

<body>
  <div id="root">
    <!-- cloneNode/insertBefore
    <div class="son">div-4--</div> -->
    <div class="son">div-1--</div>
    <!-- <div id="newId" class="newClassName">Create TEXT</div> -->
    <div class="son">div-2--</div>
    <div class="son">div-3--</div> <!--Delete node-->
    <div class="son">div-4--</div>
  </div>
  <script>
    const newDiv = document.createElement('div'); 
    // Tạo 1 phần tử <div> </div>
    newDiv.id = "newId"; 
    // Tạo id: <div id="newId"></div>
    newDiv.className = "newClass"; 
    // Tạo class: <div id="newId" class="newClassName"></div>
    
    newDiv.setAttribute('class', 'newClassName'); 
    // Sửa giá trị của một thuộc tính.
    console.log(newDiv.getAttribute('class')); 
    // Lấy giá trị của một thuộc tính.

    const newText = document.createTextNode('Create TEXT'); 
    // Thêm text vào biến mới.
    newDiv.appendChild(newText); 
    // Thêm nút con vào nút hiện tại.

    const root = document.getElementById('root');
    // Xác định 'node' cha.
    
    const son = document.getElementsByClassName('son');
    // Xác định 'node' anh chị.
    
    root.insertBefore(newDiv, son[1]);
    // Từ 'node' cha, thêm 'node' con vào TRƯỚC 'node' anh chị ở vị trí [1].
    
    root.removeChild(son[2]); 
    // Xóa bỏ 1 'node' ở vị trí [2].
    // Xóa bỏ <div class="son">div-3--</div>

    const cloneSon = son[2].cloneNode(true);
    // Nhân bản thêm một 'node' nới.
    // <div class="son">div-4--</div>

    root.insertBefore(cloneSon, son[0]);
    // Thêm 'node' mới vào vị trí [0].
    // HTMLCollection { 0: div.son, 1: div.son,
    // 2: div#newId.newClassName, 3: div.son,
    // 4: div.son, length: 5, … }
  </script>
</body>