Thao tác command trên Windows 10

Trần Đức Lĩnh

Nếu bạn là một lập trình viên thì việc thao tác thành thạo các phím tắt, sử dụng cmd sẽ rút ngắn 1 khoảng thời gian nhất định và tăng năng suất trong công việc.


Mục lục.

Windows

Thao tác dọn sạch, thoát cmd

 • cls : Xóa lệnh
 • exit : Thoát khỏi cmd

Thao tác trên thư mục

 • rd/s /q <folder> : Xóa rỗng 100%, không cần hỏi
 • cd.. : Trở về
 • cd <folder> : Chọn
 • dir : Xem tên thư mục bên trong
 • mkdir : Tạo folder
 • md : Tương tự như mkdir
 • copy <file-copy> <file-paste> /y : Copy từ file này sang file khác không cần phải hỏi
 • copy nul <file> : Tạo file
 • tree/f : Xem cây thư mục
 • ren <name> <name new> : Đổi tên

Thao tác xử lý thuột tính cho file hoặc thư mục

 • attrib (+/-)a (+/-)s (+/-)h (+/-)r <file/>folder> /s /d

  • (+/-) : Thêm/loại bỏ thuộc tính
  • a : (archive) -> lưu trữ
  • s : (system) -> hệ thống
  • h : (hidden) -> ẩn
  • r : (read-only) -> chỉ đọc
  • /s : Thực hiện tất cả bên trong nó
  • /h : Đặt thuộc tính tất cả bên trong nó

Thao tác kiểm tra thông tin host, địa chỉ IP, DNS,...

 • tasklist : Xem tiến trình chương trình
 • driverquery : Xem các driver đã cài trong máy
 • systeminfo : Xem thông tin hệ thống
 • ipconfig/all : Xem thông tin mạng

Thao tác tắt máy

 • Shutdown -s -t [1200] : Shutdown -shutdown -time [1200/60]s
 • Shutdown -r -t [1200] : Shutdown -restart -time [1200/60]s

Thao tác tắt phần mềm

 • taskkill/f /im <name-application>.exe : Tắt trong tường hợp khi không thể thoát trực tiếp