Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí
Wordpress

Những hàm cơ bản lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL. Cách lấy Header và Footter. Lấy link ảnh. Cách lấy ảnh thông thường: Cách lấy này khá…