Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí
Thao tác DOM

DOM viết tắt của từ Document Object Model, trong mỗi thẻ (tag) HTML có những thuột tính (properties) và được phân cấp cha-con, sự phân cấp…