Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí
Python

1) Comment Ghi chú 1 dòng. Ghi chú nhiều dòng. 2) Biến Không được trùng lặp với từ khoá: Quy định đặt tên biến: Không được bắt đầu bằng số…