Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí
Linux

Cấu trúc thư mục và quản lý tệp. Giải thích cấu trúc thư mục: /root: Là nơi bắt đầu của thư mục, chỉ có user mới có quyền ghi trong thư mục…