Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí
HTML

Data Attribute Trong các phần tử của HTML có các tiền tố thì đều gọi chung là Data Attribute. Mục đích giúp lưu thêm thông tin vào các phần…

Khái niệm: HTML viết tắt cho "HyperText Markup Language", lưu ý rằng nó chỉ là ngôn ngữ "Đánh dấu siêu văn bản", KHÔNG PHẢI LÀ NGÔN NGỮ ĐỂ…